Mam, perché ta pianget? Musso, Dongo, Germasino e Mezzagra, aprile 1945

Mam, perché ta pianget? Musso, Dongo, Germasino e Mezzagra, aprile 1945

di Gianpiero Riva